انجمن WOWZONE
راهنمای Quest Line Balance of Power
2018/11/13، 05:49 PM

[تصویر: balance_of_power.png]

توضیح:

- برای انجام کوئست های مربوط به  Balance of Power باید حتما ابتدا Class Hall Campaign Quest Line خود را به اتمام رسانده باشید.

- باید Azsuna Matata و Good Suramaritan
داشته باشید و کوئست های مربوط به Achievement را انجام داده باشید.


[تصویر: sq.png]

1- نام کوئست  The Power Within   : باید به کلاس هال خود مراجعه کنید و از  بگیرید .
 wowhead.com/quest=43496
[تصویر: wQcRnxd.png]

2- نام کوئست  The Heart of Zin-Azshari : به اینس The Eye of Azshara در حالت  Mythic مراجعه کنید .
wowhead.com/quest=40668
[تصویر: wQcRnxd.png]

3- نام کوئست A Vainglorious Past : برای انجام این کوئست شما باید با رپ Court of Farondis محبوبیت شما در حالت  Honored باشد .
wowhead.com/quest=43514
[تصویر: wQcRnxd.png]
3/2- نام کوئست Fallen Power : باید به اینس Darkheart Thicket در حالت  Mythic مراجعه کنید .
wowhead.com/quest=43517
[تصویر: wQcRnxd.png]
3/3- نام کوئست Tempering Darkness : باید تعداد 30 عدد Blood of Sargeras داشته باشید .
wowhead.com/quest=43518
[تصویر: wQcRnxd.png]

4- نام کوئست Lucid Strength 
wowhead.com/quest=43519
[تصویر: wQcRnxd.png]

5- نام کوئست The Wisdom of Patience
wowhead.com/quest=43581
[تصویر: wQcRnxd.png]

6- نام کوئست The Emerald Nightmare: In Nightmares : باید به اینس The Emerald Nightmare مراجعه کنید به جزء حالت Raid Finder .  کوئست ایتم از  و  بدست آورید . ( کوئست ایتم ها 12%  Chance drop دارند ).
wowhead.com/quest=43520
[تصویر: wQcRnxd.png]
6/2- نام کوئست Essence of Power : باید به اینس The Emerald Nightmare مراجعه کنید و Corrupted Essence به تعداد 30 عدد را از تمام باس ها دراپ کنید. به جزء حالت Raid Finder 
wowhead.com/quest=43521
[تصویر: wQcRnxd.png]

7- نام کوئست Essential Consumption 
wowhead.com/quest=43522
[تصویر: wQcRnxd.png]

8- نام کوئست Repaid Debt : باید به Shal'Aran  در مپ Suramar مراجعه کنید .
wowhead.com/quest=43523
[تصویر: wQcRnxd.png]

9- نام کوئست Lost Knowledge : باید Scroll of Elun'dris از شاپ خریداری کنید که باید رپ The Nightfallen  محبوبیت شما در حالت Revered باشد .
wowhead.com/quest=40673
[تصویر: wQcRnxd.png]

10- نام کوئست Borrowing Without Asking : باید به اینس Vault of the Wardens در حالت Mythic مراجعه کنید و باس  بزنید - ایتم Containment Crystal از داخل اینس لوت کنید   Containment Crystal
wowhead.com/quest=43525
[تصویر: wQcRnxd.png]
10/2- نام کوئست Rite of the Captain : به اینس  The Arcway در حالت  Mythic مراجعه کنید و باس بزنید و ایتم Eon Winder دراپ کنید.
wowhead.com/quest=40675
[تصویر: wQcRnxd.png]
10/3- نام کوئست Literary Perfection : به اینس The Court of Stars در حالت Mythic مراجعه کنید .
- ایتم Wards, Sigils, and the Nightborne Way را باید لوت کنید. Scrolls, Sigils, and the Nightborne Way
-باس بزنید.
wowhead.com/quest=43524
[تصویر: wQcRnxd.png]

11- نام کوئست Twisted Power : باید ایتم Legion Portal Fragment دراپ کنید به تعداد 5 عدد و اون رو  Use کنید تا ایتم Greater Legion Portal Stone بدست آید و با Npc که با نام Fel Fireball در آن محل هست حرف بزنید تا  Summon شود .
wowhead.com/quest=40678
[تصویر: wQcRnxd.png]

12- نام کوئست A True Test : بر روی  Heart of Zin-Azshari کلیک کنید تا کوئست کامل شود.


wowhead.com/quest=40678
[تصویر: wQcRnxd.png]

13- نام کوئست Seeking the Valkyra : شما باید با شخصی با نام Ashildir در منطقه  The Vault of Eyir در مپ Stormheim مراجعه کنید کوئست تحویل دهید

wowhead.com/quest=40603
[تصویر: wQcRnxd.png]

14- نام کوئست The Mark : برای انجام این کوئست شما باید با رپ به نام  Valarjar در حالت  Revered باشید / پس از دریافت کوئست به محلی که کوئست مشخص شده مراجعه کنید و   باید Target کنید و  بزنید kneel/  منتظر باشید تا کوئست کامل شود.


wowhead.com/quest=40608
[تصویر: wQcRnxd.png]
15- نام کوئست Retrieving the Svalnguard : به اینس Maw of Souls در حالت Mythic مراجعه کنید و در طبقه زیرین کشتی سپری هست که باید لوت کنید / پس از دریافت کوئست ایتم باس آخر یعنی Helya بزنید.

wowhead.com/quest=40613
[تصویر: wQcRnxd.png]

16- نام کوئست A Feast Fit for Odyn : در این کوئست شما باید 3 کوئست ایتم دراپ کنید


wowhead.com/quest=40614
[تصویر: wQcRnxd.png]

16/2- نام کوئست Neltharion's Lair: Presentation is Key : در این کوئست شما باید به اینس Neltharion's Lair در حالت  Mythic مراجعه کنید و 4 کوئست ایتم را لوت کنید در اطراف باس آخر  یعنی Dargrul the Underking


wowhead.com/quest=40672
[تصویر: wQcRnxd.png]

17- نام کوئست Halls of Valor: Odyn's Blessing : شما باید به اینس Halls of Valor در حالت Mythic مراجعه کنید و در همان اول اینس Grand Feast of Valhallas  Use کنید / قسمت دوم  کوئست به باس آخر یعنی  Odyn مراجعه کنیدو باس رو بزنید و منتظر باید تا کوئست کامل شود.

wowhead.com/quest=40615
[تصویر: wQcRnxd.png]

18- نام کوئست Planning the Assault : به suramar  رفته و به محل Shal'Aran مراجعه کنید

wowhead.com/quest=43528
[تصویر: wQcRnxd.png]

19- نام کوئست The Nighthold: Into the Nighthold : به اینس Nighthold در حالت Normal /Heroic/Mythic مراجعه کنید و Nightshard از تمام باس ها دراپ کنید به تعداد 20 عدد.


wowhead.com/quest=43531
[تصویر: wQcRnxd.png]

19/2- نام کوئست The Nighthold: Delusions of Grandeur : به اینس Nighthold در حالت Normal /Heroic/Mythic مراجعه کنید ایتم Trilliax Core از باس Trilliax دراپ کنید / ایتم Millennia Tome از باس Elisande دراپ کنید

wowhead.com/quest=43530
[تصویر: wQcRnxd.png]

20- نام کوئست The Nighthold: Darkness Calls : به اینس Nighthold در حالت Normal /Heroic/Mythic مراجعه کنید ایتم Eye of Gul'dan از باس The Demon Within /Gul'dan دراپ کنید


wowhead.com/quest=43532
[تصویر: wQcRnxd.png]

21- آخرین کوئست  Balance of Power : به محلی که در مپ  suramar مشخص شده مراجعه کنید و بر روی Heart of Zin-Azshari کلیک کنید و منتظر باشید تا کوئست کامل شود.

wowhead.com/quest=43533[تصویر: kkll.png]شما میتوانید با کپی کردن و استفاده از کد های زیر کوئست ها را بررسی کنید که انجام دادید و یا خیر
True = انجام شده.
False = انجام نشده.

/script print("[1] The Power Within - ", IsQuestFlaggedCompleted(43496))/script print("[2] Eye of Azshara: The Heart of Zin-Azshari - ", IsQuestFlaggedCompleted(40668))


/script print("[3] Darkheart Thicket: Fallen Power - ", IsQuestFlaggedCompleted(43517))


/script print("[3] Vainglorious Past - ", IsQuestFlaggedCompleted(43514))


/script print("[3] Tempering Darkness - ", IsQuestFlaggedCompleted(43518))


/script print("[4] Lucid Strength - ", IsQuestFlaggedCompleted(43519))


/script print("[5] The Emerald Nightmare: In Nightmares - ", IsQuestFlaggedCompleted(43520))


/script print("[5] Essence of Power - ", IsQuestFlaggedCompleted(43521))


/script print("[6] Essential Consumption - ", IsQuestFlaggedCompleted(43522))


/script print("[6.5] Saving the Guard - ", IsQuestFlaggedCompleted(43527))


/script print("[7] Repaid Debt - ", IsQuestFlaggedCompleted(43523))


/script print("[8] Lost Knowledge - ", IsQuestFlaggedCompleted(40673))


/script print("[9] Vault of the Wardens: Borrowing Without Asking - ", IsQuestFlaggedCompleted(43525))


/script print("[9] The Arcway: Rite of the Captain - ", IsQuestFlaggedCompleted(40675))


/script print("[9] Court of Stars: Literary Perfection - ", IsQuestFlaggedCompleted(43524))


/script print("[10] Twisted Power - ", IsQuestFlaggedCompleted(40678))


/script print("[11] A True Test - ", IsQuestFlaggedCompleted(43526))


/script print("[12] Seeking the Valkyra - ", IsQuestFlaggedCompleted(40603))


/script print("[13] The Mark - ", IsQuestFlaggedCompleted(40608))


/script print("[14] Maw of Souls: Retrieving the Svalnguard - ", IsQuestFlaggedCompleted(40613))


/script print("[15] Neltharion's Lair: Presentation is Key - ", IsQuestFlaggedCompleted(40672))


/script print("[15] A Feast Fit for Odyn - ", IsQuestFlaggedCompleted(40614))


/script print("[16] Odyn's Blessing - ", IsQuestFlaggedCompleted(40615))


/script print("[17] Planning the Assault - ", IsQuestFlaggedCompleted(43528))


/script print("[17] Preparing to Move - ", IsQuestFlaggedCompleted(43898))


/script print("[18] Into the Nighthold - ", IsQuestFlaggedCompleted(43531))


/script print("[18] The Nighthold: Delusions of Grandeur - ", IsQuestFlaggedCompleted(43530))


/script print("[19] The Nighthold: Darkness Calls - ", IsQuestFlaggedCompleted(43532))


/script print("[20] Balance of Power - ", IsQuestFlaggedCompleted(43533))

(آخرین ویرایش در این ارسال: 2018/12/03، 11:02 PM، توسط Support Team.)
[تصویر: wozonelogo.png]
پاسخ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان